Aditya Hrudayam Lyrics

 

Aditya Hrudayam Lyrics:

 

ततॊ युद्धपरिश्रांतं समरॆ चिंतयास्थितम्‌ ।
रावणं चाग्रतॊ दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥

दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतॊ रणम्‌ ।
उपागम्या ब्रवीद्रामं अगस्त्यॊ भगमान ऋषिः ॥ २ ॥

राम राम महाबाहॊ शृणुगुह्यं सनातनम्‌ ।
यॆनसर्वानरीन्‌ वत्स समरॆ विजयिष्यसि ॥ ३ ॥

आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम्‌ ।
जयावहं जपॆन्नित्यं अक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥

सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनम्‌ ।
चिंताशॊक प्रशमनं आयुर्वर्धन मुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥

रश्मिमंतं समुद्यंतं दॆवासुर नमस्कृतम्‌ ।
पूजयस्व विवस्वंतं भास्करं भुवनॆश्वरम्‌ ॥ ६ ॥

सर्वदॆवात्मकॊ ह्यॆष तॆजस्वी रश्मिभावनः ।
ऎष दॆवासुर गणान्‌ लॊकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥

ऎष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंधः प्रजापतिः ।
महॆंद्रॊ धनदः कालॊ यमः सॊमॊ ह्यपांपतिः ॥ ८ ॥

पितरॊ वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतॊ मनुः ।
वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९ ॥

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ ।
सुवर्णसदृशॊ भानुः हिरण्यरॆता दिवाकरः ॥ १० ॥

हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌ ।
तिमिरॊन्मथनः शंभुः त्वष्टा मार्तंडकॊऽंशुमान्‌ ॥ ११ ॥

हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनॊ भास्करॊ रविः ।
अग्निगर्भॊऽदितॆः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥

व्यॊमनाथ स्तमॊभॆदी ऋग्यजु:सामपारगः ।
घनावृष्टिरपां मित्रॊ विंध्यवीथी प्लवंगमः ॥ १३ ॥

आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः ।
कविर्विश्वॊ महातॆजा रक्तः सर्वभवॊद्भवः ॥ १४ ॥

नक्षत्रग्रह ताराणां अधिपॊ विश्वभावनः ।
तॆजसामपि तॆजस्वी द्वादशात्मन्नमॊऽस्तुतॆ ॥ १५ ॥

नमः पूर्वाय गिरयॆ पश्चिमायाद्रयॆ नमः ।
ज्यॊतिर्गणानां पतयॆ दीनाधिपतयॆ नमः ॥ १६ ॥

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमॊ नमः ।
नमॊ नमः सहस्रांशॊ आदित्याय नमॊ नमः ॥ १७ ॥

नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमॊ नमः ।
नमः पद्मप्रबॊधाय मार्तांडाय नमॊ नमः ॥ १८ ॥

ब्रह्मॆशानाच्युतॆशाय सूर्यायादित्य वर्चसॆ ।
भास्वतॆ सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषॆ नमः ॥ १९ ॥

तमॊघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाया मितात्मनॆ ।
कृतघ्नघ्नाय दॆवाय ज्यॊतिषां पतयॆ नमः ॥ २० ॥

तप्त चामीकराभाय वह्नयॆ विश्वकर्मणॆ ।
नमस्तमॊऽभि निघ्नाय रुचयॆ लॊकसाक्षिणॆ ॥ २१ ॥

नाशयत्यॆष वै भूतं तदॆव सृजति प्रभुः ।
पायत्यॆष तपत्यॆष वर्षत्यॆष गभस्तिभिः ॥ २२ ॥

ऎष सुप्तॆषु जागर्ति भूतॆषु परिनिष्ठितः ।
ऎष ऎवाग्निहॊत्रं च फलं चैवाग्नि हॊत्रिणाम्‌ ॥ २३ ॥

वॆदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमॆव च ।
यानि कृत्यानि लॊकॆषु सर्व ऎष रविः प्रभुः ॥ २४ ॥

ऎनमापत्सु कृच्छ्रॆषु कांतारॆषु भयॆषु च ।
कीर्तयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावशी दति राघव ॥ २५ ॥

पूजयस्वैन मॆकाग्रॊ दॆवदॆवं जगत्पतिम्‌ ।
ऎतत्‌ त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धॆषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥

अस्मिन्‌ क्षणॆ महाबाहॊ रावणं त्वं वधिष्यसि ।
ऎवमुक्त्वा तदागस्त्यॊ जगाम च यथागतम्‌ ॥ २७ ॥

ऎतच्छ्रुत्वा महातॆजाः नष्टशॊकॊऽभवत्तदा ।
धारयामास सुप्रीतॊ राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥

आदित्यं प्रॆक्ष्य जप्त्वातु परं हर्षमवाप्तवान्‌ ।
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ २९ ॥

रावणं प्रॆक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्‌ ।
सर्वयत्नॆन महता वधॆ तस्य धृतॊऽभवत्‌ ॥ ३० ॥

अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः ।
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगण मध्यगतॊ वचस्त्वरॆति ॥ ३१ ॥

॥ इति आदित्य हृदय स्तॊत्रम्‌ संपूर्णम्‌ ॥