Atma Rama Ananda Ramana Lyrics

 

Atma Rama Ananda Ramana Lyrics:

 

आत्मा रामा आनंद रमना
आत्मा रामा आनंद रमना
अच्युत केशव हरि नारायण
अच्युत केशव हरि नारायण

भवभय हरणा वंदित चरणा
भवभय हरणा वंदित चरणा
रघुकुलभूषण राजीवलोचन
रघुकुलभूषण राजीवलोचन

आत्मा रामा आनंद रमना
आत्मा रामा आनंद रमना
अच्युत केशव हरि नारायण
अच्युत केशव हरि नारायण

आदिनारायण अनन्तशयना
आदिनारायण अनन्तशयना
सच्चिदानन्द श्रीसत्यनारायण
सच्चिदानन्द श्रीसत्यनारायण

आत्मा रामा आनंद रमना
आत्मा रामा आनंद रमना
अच्युत केशव हरि नारायण
अच्युत केशव हरि नारायण