Harivarasanam Lyrics 

 

Harivarasanam Lyrics:

 

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

ஹரிவராஸனம் சுவாமி விஷ்வமோஹனம்
ஹரிததீஷ்வரம் ஆராத்யபாதுகம்
அறிவிமர்த்தனம் சுவாமி நித்யநர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

சரணகீர்த்தனம் சுவாமி சக்தமானஸம்
பரணலோலுபம் சுவாமி நர்த்தனாலஸம்
அருணபாசுரம் சுவாமி பூதநாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
ப்ரணயசத்யகம் சுவாமி ப்ராணநாயகம்
ப்ரணதகல்பகம் சுவாமி சுப்ரபாஞ்சிதம்
ப்ரணவமந்திரம் சுவாமி கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

துரகவாஹனம் சுவாமி சுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் சுவாமி வேதவர்னிதம்
குருக்ருபாகரம் சுவாமி கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
த்ரிபுவனார்ச்சிதம் சுவாமி தேவதாத்மகம்
த்ரினயனம்ப்ரபும் சுவாமி திவ்யதேசிகம்
த்ரிதசபூஜிதம் சுவாமி சிந்திதப்ரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

பவபயாபஹம் சுவாமி பாவுகாவஹம்
புவனமோஹனம் சுவாமி பூதிபூஷனம்
தவளவாஹனம் சுவாமி திவ்யவாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
களம்ருதுஷ்மிதம் சுவாமி சுந்தரானனம்
கலபகோமளம் சுவாமி காத்ரமோஹனம்
கலபகேசரி சுவாமி வாஜிவாஹனம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

ஷ்ருதஜனப்ரியம் சுவாமி சிந்திதப்ரதம்
ஷ்ருதிவிபூஷனம் சுவாமி சாதுஜீவனம்
ஷ்ருதிமனோஹரம் சுவாமி கீதலாலஸம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா